News : โครงการ “Easy E-Receipt”

News : โครงการ “Easy E-Receipt”

9Bottles เข้าร่วมโครงการ "Easy E-Receipt"
ลดหย่อนภาษีสูงสุด 50,000 บาท

                                 (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2567 – 15 กุมภาพันธ์ 2567 เท่านั้น)

🛍️ ช้อปลดหย่อนภาษี 2567

 

โอกาสดีๆมาถึงแล้วสำหรับลูกค้าของ 9Bottles อย่าเสียสิทธิ์!! ไนน์ ไนล์ขานรับมาตรการ Easy E-Receipt โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจในปี2567 ของรัฐบาล  พร้อมจัดโปรโมชั่นขวดน้ำดื่มราคาพิเศษสุดคุ้ม ต้อนรับปีใหม่ เพียงสั่งซื้อสินค้ากับไนน์ ไนล์ สามารถออกใบกำกับภาษีแบบอิเล็กทรอนิกส์        (e-Tax Invoice) หรือใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) เพื่อใช้ในการลดหย่อนภาษีได้เลย 💙

✔️ เงื่อนไขมาตรการ Easy E-Receipt

 

 • ผู้มีเงินได้และมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ไม่รวมห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล)
 • ซื้อสินค้าหรือรับบริการในประเทศไทยเท่านั้น กับผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ตามจำนวนที่จ่ายจริง มูลค่าสูงสุด 50,000 บาท 
 • ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567
 • มีใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบผ่านระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt ของกรมสรรพากร
 • (กรณีซื้อสินค้าจากผู้ประกอบการไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม) สามารถซื้อสินค้าหรือบริการกับร้านค้าผู้ประกอบการที่ไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มได้ เฉพาะ 3 ประเภทดังนี้

    1.ค่าหนังสือ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร

    2.ค่าบริการหนังสือ หนังสือพิมพ์ และนิตยสารที่อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

    3.ค่าสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ซึ่งเป็นสินค้าที่ได้ลงทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชนแล้ว

 

 

สินค้าที่ไม่ร่วม Easy E-Receipt ไม่สามารถลดหย่อนภาษีได้

 

 • ค่าซื้อสุรา เบียร์ และไวน์
 • ค่าซื้อยาสูบ
 • ค่าซื้อรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเรือ
 • ค่าน้ำมันและก๊าซสำหรับเติมยานพาหนะ
 • ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า
 • ค่าบริการสัญญาณโทรศัพท์ ค่าบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต
 • ค่าบริการสำหรับบริการที่มีข้อตกลงการให้บริการระยะยาวซึ่งเริ่มต้นก่อนวันที่ 1 มกราคม 2567 หรือสิ้นสุดหลังวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 แม้ว่าจะจ่ายค่าบริการระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ก็ตาม
 • ค่าเบี้ยประกันวินาศภัย
 • เงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกำหนด